Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000004605

Ii-000000004605
σ ι ν ε μ α
τριμηνιαίο κιν/φικό περιοδικό
Εκδότης: Μάκης Μωράΐτης
Άλκαμένους 20, Αθήνα,
τηλ.8816955
Διεύθυνση: Δημήτρης Κολιοδήμος -Μάκης Μωράίΐης ’Εκτύπωση: Μανώλης Παπαδόπουλος Γεωργίου ’Αβέρωφ 117,τηλ.4967474 Κορυδαλλός
’Απρίλης-Αϋγουστος 1980, δρχ. 80