Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Σύγχρονος Κινηματογράφος ΄74

Σύγχρονος Κινηματογράφος ΄74
Ιδιοκτησία της εταιρίας «Σύγχρονος Κινηματογράφος».
Εκδότης : Κλ. Μιτσοτάκη,
Διευθυντής σύνταξης : Μ. Δημόπουλος, Σύνταξη : Μ. Δημόπουλος, Μ. Κούκκιος, Φ. Λαμπρινός, Φρ. Λιάππα, Τ. Λυκουρέσης, Κλ. Μιτσοτάκη, Μ. Νικολακοπούλου, Τ. Παπαγιαννίδης
Υπεύθυνος τυπογραφείου: Α. Καρκαγιάννης