Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000447

Ii-000000000447
Ιδιοκτησία : Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης - Διευθυντής : Θανάσης Ρεντζής
Διεύθυνση σύνταξης: Σαύρος Πουλάκης
Σχεδίασμα : Γκαίη Αγγελή — Ρεντζή
Υπεύθυνοι σύμφωνα με το νόμο :
Έκδοσης :  Θανάσης Ρεντζής
Τυπογραφείου : Ιωάν. Ζόμπολας
Σ’αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης oι :
Λ. Θεοδωρακόπουλος - Ν. Σαμαρά - Σ. Δημητρίου και Ν. Σαβάτης