Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000446

Ii-000000000446
Ιδιοκτησία : Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης — Διευθυντής : Θανάσης Ρεντζής
Διεύθυνση σύνταξης : Σταύρος Πουλάκης
Σχεδίασμα: Γκαίη Αγγελή — Ρεντζή
Υπεύθυνοι σύμφωνα με το νόμο :
Έκδοσης :Θανάσης Ρεντζής
Τυπογραφείου : Ιωαν. Ζόμπολας
 Εκδόσεις Καστανιώτη 
Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης:
Δ. θέος, Δ. Λεβεντακος, Τ. Γεωργϊτσος, Σ. Δημητρίου, Α. Δημητρίου, Φ. Λιάππα και Μ. Παξινού.