Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
περιοδική έκδοση ανάλυσης και θεώρησης του κινηματογράφου
Ιδιοκτήτης : Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης-Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Υπεύθυνοι σύμφωνα με το νόμο :
΄Εκδοσης — Θ. ΡεντΖής. Σίνα 58
Τυπογραφείου — Ι. Ζόμπολας. Φρυγίας 19

Σ" αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης oι: Τ. Αντωνόπουλος, Γ. Παπαδημητρίου, Ι. ΚαρατΖαφέρη. Α. ΧατΖηδάκης. Μ. Kαλλιnoλiτnς. Ν. Παναγιωτόπουλος, Λ. Θεοδωρακόπουλος και Μ.Κουτσούρη.