Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
Ιδιοκτήτης:
Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης/Διευθυντής: Θανάσης Ρέντζης
Σ΄αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης: Κώστας Βάκας, Τ.Τσακίρη, Α.Δημητρίου, Α.Χατζηδάκης,Σ.Πουλάκης