Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000437

Ii-000000000437
Ιδιοκτήτης: Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης/Διευθυντής : Θανάσης Ρεντζής
Εκδόσεις Καστανιώτη
Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης:
Κ Βάκας Κ. Νάτσης, Μ Μωραίτης, Τ. Τσακίρη και Γ. Παπαδημητρίου.